Sahar Handmade Trellis White/ Tan Rug

Jaipur

SKU: JPRUG150009