Honus Talavera Dark Sand Table Lamp

Four Hands

SKU: FH230982-001