Anisah Handmade Trellis White / Gray Rug

Jaipur

SKU: JPRUG156237